Chương trình kỹ sư tài năng
Chương trình kỹ sư chất lượng cao
Chương trình tiên tiến

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Ban Đào tạo bồi dưỡng Kỹ sư Tài năng được thành lập theo QĐ 431/QĐ-BK ngày 17/08/1999. Năm 2003, Chương trình Kỹ sư Chất lượng cao được sáp nhập vào Ban Đào tạo bồi dưỡng Kỹ sư Tài năng và được đổi tên thành Trung tâm Đào tạo Tài năng. Năm 2008, Trung tâm tiếp nhận việc quản lý các chương trình Tiên tiến. Tên gọi  là Trung tâm Đào tạo Tài năng và Chất lượng cao. Tên tiếng Anh của Trung tâm là Center for Training of Excellent Students (viết tắt là CTES). Tháng 10/2013, Trung tâm Đào tạo Tài năng và Chất lượng cao được đổi tên thành Các chương trình Chất lượng cao thuộc Phòng Đào tạo đại học - Trường ĐHBK Hà Nội.
 

Nhiệm vụ:

Xây dựng mục tiêu, định hướng và kế hoạch phát triển

  •  Phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo trong trường nghiên cứu và đề xuất với Ban Giám hiệu về các mục tiêu, định hướng, kế hoạch và đề án phát triển các chương trình đào tạo, các chuyên ngành đào tạo KSTN, KSCLC, CTTT trong từng giai đoạn phù hợp với sứ  mạng, mục tiêu chiến lược và định hướng phát triển chung của Trường nhằm đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ có trình độ cao cung cấp cho xã hội, đồng thời tạo nguồn cán bộ khoa học bổ sung cho các trường và các cơ sở nghiên cứu trên toàn quốc. 
  • Xây dựng và triển khai các dự án đào tạo nguồn nhân lực công nghệ có trình độ cao, có hợp tác quốc tế theo phân cấp.
  • Cùng với các đơn vị chức năng, xây dựng môi trường đào tạo tiên tiến cho phép đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao và tiến hành các dự án hợp tác đào tạo quốc tế.